Публічна оферта

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви (десятини)

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (десятини) (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНЕ УПРАВЛІННЯ «СХІДНО-ДНІПРОВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ В УКРАЇНІ», в особі керівника Вертило Львова Пантелійовича, яка діє на підставі Статуту (надалі  — Організація), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (десятини), на зазначених нижче умовах.

Поняття, що вживаються в цьому Договорі:

Публічна оферта – дійсна пропозиція Організації, що розміщена на сайті: https://logosinfo.org, про надання благодійної пожертви (десятини), спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організації через установи банків або інші платіжні системи. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Організації.

Благодійна пожертва (десятина) – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Організації для досягнення певних цілей, передбачених Статутом Організації, відповідно до Статуту Організації та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

Предмет договору

 1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви (десятини) на забезпечення статутної діяльності Організації. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви (десятини).
 2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.
 3. Сторони підтверджують, що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

Акцепт

 1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, ціллю публічного збирання коштів.

Права та обов’язки сторін

 1. Благодійник має право без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Організації Благодійну пожертву (десятину) протягом всього строку дії цього Договору.
 2. Сторони мають право використовувати та поширювати інформацію про надання Благодійної пожертви (десятини) Благодійником та про його участь у сприянні Організації в реалізації цілей, визначених Статутом.
 3. Організація зобов’язується володіти, користуватися та розпоряджатися Благодійною пожертвою (десятиною) для реалізації цілей, визначених Статутом.
 4. Організація зобов’язується надавати на вимогу Благодійника звіт щодо спрямування та цілей використання Благодійної пожертви (десятини).

Строк збирання коштів

 1. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Організацією (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://logosinfo.org

Відповідальність організації

 1. Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв (десятин) всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Організації та законодавством України.

Інші умови

 1. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (десятин) (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.
 2. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Оферти. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Оферти. Крім цього, укладанням Оферти, Благодійник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
 3. Організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
 4. Благодійне пожертвування (десятина) перераховані Благодійником на користь Організації поверненню не підлягають.

 

© «Логос Инфо» Восточно-Днепровская Конференция церкви АСД, 2022
Использование материалов сайта LogosInfo.org разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.